سولماز رامفر

سولماز رامفر

آموزش موسیقی کودکان (ارف) و نوازنده کمانچه

یادگیری موسیقی :
نوازندگی كمانچه: نزد استاد اردشير كامكار، حميدرضا خلعتبرى و پرويز يحيوى
آواز ايرانى و سلفژ: نزد استاد محسن كرامتى
تئورى موسيقى: نزد استاد محسن الهاميان
مربيگرى موسيقى كودك، ارف: نزد استاد فرزاد حكيم رابط

سابقه ى نوازندگى :
در گروه هاى سورآناهيد و بانوان بامداد

سابقه تدريس موسيقى كودك:
در آموزشگاه هاى : آوا (كرج) ، كوك (كرج) ، سپند (تهران)، اورنگ (تهران)
و سرپرستى و مربيگرى گروه موسيقى كودكان كرشمه