آفاق نیکو

مدیریت آموزشگاه موسیقی اورنگ و مدرس سه تار

فراگیری نوازندگی ساز سه تار را نزد آقای محمود نیکو آغاز کرد و در ادامه با آقای پوریا کاکاوند به یادگیری ردیف میرزا عبدالله پرداخته و پس از استفاده از جلساتی نزد استاد جلال ذوالفنون در سال 90 ، از سال 93 تاکنون نزد استاد مسعود شعاری مشغول تحصیل موسیقی و نوازندگی سه تار می باشد.

وی در در سالنهای فرهنگسرای ، شفق، ارسباران، مجموعه منظومه خرد و ... به اجرای موسیقی پرداخته است.

ایشان در سال 96 مبادرت به سرمایه گذاری در تاسیس آموزشگاه موسیقی اورنگ نموده و از سال 93 تاکنون به مدیریت این مجموعه و تدریس سه تار مشغول می باشند.