آفاق نیکو

آفاق نیکو

آموزش سه تار و مدیریت آموزشگاه موسیقی اورنگ

فراگیری نوازندگی ساز سه تار را نزد آقای محمود نیکو آغاز کرد و در ادامه با آقای پوریا کاکاوند به یادگیری ردیف میرزا عبدالله پرداخته و پس از استفاده از جلساتی نزد استاد جلال ذوالفنون در سال 90 ، از سال 93 تاکنون نزد استاد مسعود شعاری مشغول تحصیل موسیقی و نوازندگی سه تار می باشد.

وی در در سالنهای فرهنگسرای ، شفق، ارسباران، مجموعه منظومه خرد و ... به اجرای موسیقی پرداخته است. ایشان در سال 1398 نخستین کنسرت هنرجویی با اجرای هنرجویان آموزشگاه اورنگ را در فرهنگسرای ابن سینا برگزار نمود.

ایشان در سال 96 مبادرت به سرمایه گذاری در تاسیس آموزشگاه موسیقی اورنگ نموده و تاکنون به مدیریت این مجموعه و آموزش سه تار مشغول می باشند.